Podział majątku wspólnego po rozwodzie


Najczęściej występującym w Polsce ustrojem majątkowym małżeńskim jest małżeńska wspólność ustawowa. Jej ustanie następuje przede wszystkim w przypadku orzeczenia pomiędzy małżonkami rozwodu. Polskie prawo przewiduje dwie drogi pozwalające na dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa w drodze rozwodu, są to podział sądowy oraz podział umowny.


Sądowy podział majątku po rozwodzie.

Co do zasady możliwe jest orzeczenie o podziale majątku wspólnego na etapie postępowania sądowego w przedmiocie rozwodu. Nie zawsze jest to jednak możliwe i zasadne m.in. z uwagi na zasadniczą funkcję tego postępowania czyli zakończenie małżeństwa, często również orzeczenie o kwestiach dotyczących wspólnych dzieci małżonków. W takich okolicznościach orzeczenie dotyczące podziału majątku spada na dalszy plan. Istotna jest tu również kwestia nie doprowadzania do nadmiernego przedłużania postępowania.

Postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku wspólnego inicjowane jest na wniosek podlegający stałej opłacie sądowej w wysokości 1.000,00 zł w przypadku przedłożenia wraz z wnioskiem zgodnego planu podziału majątku wspólnego opłata stała wynosi 300,00 zł.

Sąd orzekając o podziale majątku wspólnego może wybrać jedną z trzech ścieżek podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami: podział fizyczny, przyznanie prawa własności danego składnika majątkowego jednemu z byłych małżonków lub sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego z jednoczesnym podziałem sumy uzyskanej ze sprzedaży pomiędzy byłych małżonków.

Majątek wspólny ustalany jest przez sąd według stanu na moment ustania wspólności majątkowej małżeńskiej z kolei wartość majątku przyjmowana jest na chwilę dokonania podziału.

Podział fizyczny majątku oparty jest o przyznanie własności poszczególnych składników majątkowych dla każdego z małżonków w sposób uwzględniający równe udziały w majątku wspólnym (chyba, że sąd w toku postępowania dojdzie do przekonania, że udziały w majątku wspólnym powinny być ustalone stosownie do stopnia w jakim każdy z małżonków przyczynił się do jego powstania).

Jeśli byli małżonkowie są skłonni w toku postępowania sądowego do osiągnięcia kompromisu sąd może orzec o przyznaniu prawa własności składnika lub składników majątkowych na rzecz jednego z małżonków z obowiązkiem dokonania spłaty drugiego małżonka w wysokości odpowiadającej jego udziałowi w majątku wspólnym.

Ostatecznym rozwiązaniem w braku możliwości osiągnięcia jakiegokolwiek kompromisu między byłymi małżonkami sąd orzeka o sprzedaży składników majątku wspólnego i podziału uzyskanych z tego środków pieniężnych między byłymi małżonkami.

Postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku może się okazać bardzo złożone m.in. z uwagi na możliwość rozstrzygania w jego toku o nakładach i wydatkach oraz innych świadczeniach dokonanych w trakcie trwania małżeństwa na majątek wspólny jak i z majątku wspólnego do majątków osobistych małżonków. W braku zgodności co do podziału takie postępowanie może trwać niejednokrotnie nawet kilka lat.

 

 

Umowny podział majątku.

W takiej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem, które pozwoli znacznie szybciej zakończyć majątkowe stosunki pomiędzy byłymi małżonkami jest umowny podział majątku. Zakłada on oczywiście zdolność byłych małżonków do osiągnięcia kompromisu w tym zakresie. Ma jednak niepodważalne zalety w stosunki do podziału sądowego – jest zdecydowanie tańszy i szybszy.

Byli małżonkowie mogą w drodze umowy podzielić całość lub część majątku wspólnego (w pozostałym zakresie pozostawiając rozstrzygnięcie sądowi). Podział umowny pozostawia byłym małżonkom swobodę w ukształtowaniu stosunków majątkowych po ustaniu małżeństwa. Zatem wartość poszczególnych składników nie musi być oceniana przez biegłego  wystarczy, że małżonkowie ustalą pomiędzy sobą ich wartość.

Umowny podział nie wymaga szczególnej formy poza sytuacją w której w skład majątku wchodzi  nieruchomość, w takiej sytuacji umowa powinna zostać sporządzona w kancelarii notarialnej w formie aktu notarialnego.

Podsumowanie

Tematyka podziału majątku pomiędzy byłymi małżonkami z pozoru wydaje się nieskomplikowana. Nakładając na nią takie elementy jak znaczny ładunek emocjonalny, który zazwyczaj towarzyszy stosunkom pomiędzy byłymi małżonkami, skomplikowane stosunki z wspólnymi dziećmi oraz rozmiary majątku wspólnego, może się okazać trudniejszym postępowaniem niż sam proces rozwodowy. W takich sytuacjach warto zaufać pomocy profesjonalnych pełnomocników, którzy będą dysponowali odpowiednią wiedzą i zawodowym dystansem do sprawy, który pozwoli na osiągnięcie zadowalających rozwiązań dla obu stron postępowania.

ZOBACZ WIĘCEJ


Rekompensata za odzyskiwanie należności w transakcjach handlowych - ile i dla kogo?

W polskim i europejskim porządku prawnym już dość dawno dostrzeżono problem jakim są opóźnienia w terminowym realizowaniu płatności w transakcjach handlowych. Przeciwdziałając temu zjawisku i niejako wychodząc naprzeciw potrzebom wierzycieli w sprawniejszym egzekwowaniu przeterminowanych należności w 2013 roku uchwalono ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (ustawa ta po ostatniej dużej nowelizacji w 2019 r. zmieniła nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Ustawa pomimo, iż wprowadziła różne rozwiązania prawne najbardziej kojarzona przez przedsiębiorców jest z instytucji zwrotu kosztów odzyskiwania należności stanowiącą zryczałtowaną formę rekompensaty wierzycielowi, kosztów prowadzenia windykacji zaległych wierzytelności.

CZYTAJ

Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?

Jesteś przedsiębiorcą i zetknąłeś się z nierzetelnym kontrahentem? A może jako osoba prywatna świadczyłeś komuś swoje usługi, np. tytułu umowy zlecania, czy umowy o dzieło i usługodawca nie chce wypłacić Ci wynagrodzenia?

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których wykonamy dla kogoś określoną usługę, wystawimy fakturę lub rachunek, a druga strona wcale nie spieszy się z zapłatą pieniędzy pomimo upływu terminu płatności.  Co w takiej sytuacji zrobić?  Jak odzyskać należne nam pieniądze?

CZYTAJ

Odrzucenie spadku - czy i kiedy można odrzucić spadek ?

Czy raz przyjęty spadek można odrzucić? Czy mimo braku złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie, można uchylić się w późniejszym czasie od skutków prawnych tej czynności. Jakie uregulowania w tym zakresie przewidział polski ustawodawca? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

CZYTAJ

Umowy najmu mieszkania. Najem zwykły i najem okazjonalny. Najem w czasie koronawirusa (COVID-19).

Umowy najmu mieszkania. Najem zwykły i najem okazjonalny. Wynajmując własne mieszkanie osobom trzecim, zawieramy z potencjalnym lokatorem (najemcą) umowę najmu. Oznacza to, zgodnie z polskim prawem cywilnym, że zamierzamy oddać przedmiot najmu (mieszkanie lub pokój) do użytkowania lokatorowi (najemcy) na czas określony lub nieokreślony, za wynagrodzenie w postaci czynszu. Wyróżniamy dwie podstawowe formy najmu: najem zwykły i najem okazjonalny.

Na co szczególnie zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Jakiej ochrony mogą się spodziewać najemcy w czasie epidemii Covid-19 ?

Te tematy poruszamy w dalszej części artykułu.

CZYTAJ

Uptime monitored by Pingus.Cloud