Jak odzyskać pieniądze za wykonaną usługę?


Jesteś przedsiębiorcą i zetknąłeś się z nierzetelnym kontrahentem? A może jako osoba prywatna świadczyłeś komuś swoje usługi, np. tytułu umowy zlecania, czy umowy o dzieło i usługodawca nie chce wypłacić Ci wynagrodzenia?

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z sytuacjami, w których wykonamy dla kogoś określoną usługę, wystawimy fakturę lub rachunek, a druga strona wcale nie spieszy się z zapłatą pieniędzy pomimo upływu terminu płatności.  Co w takiej sytuacji zrobić?  Jak odzyskać należne nam pieniądze?


 1. NEGOCJACJE

Pierwszym krokiem oczywiście powinny być rozmowy z usługodawcą oraz przypomnienie o zalegającej płatności. Być może brak zapłaty wynika z tego, że usługodawca po prostu zapomniał lub nie otrzymał od Ciebie faktury bądź rachunku. Należy więc upewnić się, co tak naprawdę jest przyczyną zwłoki.

Jeśli okaże się, że w dalszym ciągu usługa nie zostanie opłacona, a brak zapłaty wynika wyłącznie z winy leżącej po stronie nieuczciwego usługodawcy, wówczas powinniśmy rozpocząć oficjalną procedurę, która będzie stanowić zapowiedź podjęcia bardziej radykalnych kroków.

 1. PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Oficjalna procedura odzyskiwania pieniędzy powinna rozpocząć się od skierowania do usługodawcy przedsądowego wezwania do zapłaty. Przedsądowe wezwanie do zapłaty jest to oficjalne pismo, w którym informujemy dłużnika o ciążącym na nim zobowiązaniu oraz wskazujemy ostateczny termin na dokonanie przez niego spłaty zadłużenia.

Jak sporządzić przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty jest bardzo proste i każdy może sobie z nim poradzić, nawet bez konieczności angażowania w tę czynność profesjonalnego pełnomocnika. Przepisy prawa nie przewidują żadnych wymogów formalnych dla wezwania do zapłaty, niemniej jednak warto zadbać by zawierało ono takie elementy, jak:

 • data i miejsce sporządzenia pisma;
 • dane dłużnika (usługodawcy);
 • dane wierzyciela (usługobiorcy);
 • stosunek prawny, z którego wynika obowiązek zapłaty;
 • wysokość długu, który podlega zwrotowi;
 • termin, w którym zobowiązujemy dłużnika do ostatecznej zapłaty należności (zazwyczaj wskazuje się 7 lub 14 dni);
 • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zwrotu wpłaconej zaliczki;
 • podpis osoby sporządzającej pismo.

Warto również dodać informację, że brak zapłaty w terminie będzie skutkować skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego, co dodatkowo obciąży dłużnika kosztami procesu.

Ponadto pamiętajcie, że przysługuje Wam prawo żądania od dłużnika dodatkowych odsetek za zwłokę. Jeśli termin zapłaty był wyraźnie wskazany, np. w wystawionej fakturze, wówczas odsetki należy liczyć od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała zostać dokonana. Natomiast w przypadku, gdy termin ten nie został dokładnie określony, odsetki naliczamy od momentu upływu terminu zapłaty, który został wskazany w wezwaniu do zapłaty. 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty najlepiej jest wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dzięki temu będziemy mieli pewność w jakim terminie list został przez dłużnika odebrany i od kiedy należy liczyć wskazany przez nas termin zapłaty. Ponadto potwierdzenie dostarczenia wezwania do zapłaty dłużnikowi może przydać się jako dowód w ewentualnym postępowaniu sądowym.

 1. POSTĘPOWANIE SĄDOWE

Jeśli dłużnik w dalszym ciągu nie chce zapłacić pieniędzy za wykonaną usługę – pozostaje nam wszczęcie postępowania sądowego. Przygotowanie pozwu wymaga zachowania wielu warunków formalnych oraz dokonania stosownej opłaty sądowej, którą ustalamy i opłacamy samemu - jeszcze przed wszczęciem postępowania. Jeśli zdecydujemy się wytoczyć powództwo przeciwko dłużnikowi, warto zasięgnąć pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ponieważ każdy, nawet niewielki błąd, może skończyć się odrzuceniem lub oddaleniem naszego żądania.

Reasumując, powyższy tekst stanowi podpowiedź dla wierzycieli (usługobiorców) - w jaki sposób poradzić sobie z osobą lub  firmą, która jest nam dłużna pieniądze, a nie chcemy jeszcze na tym etapie korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Negocjacje przeprowadzone we własnym zakresie, czy też sporządzenie przedsądowego wezwania do zapłaty nic nie kosztują, a z doświadczenia swojego wiem, że czasami wystarczy, iż dłużnik dowiedziawszy się o krokach prawnych, które wierzyciel zamierza podjąć oraz o wiążącymi się z tym dodatkowymi kosztami procesowymi (w tym wynagrodzeniem ewentualnego pełnomocnika) - próbuje porozumieć się z usługobiorcą i ostatecznie spłaca całą należność jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego. Dlatego też zachęcam do samodzielnej próby „ściągnięcia długu” od nierzetelnego usługodawcy, a jeśli to nie poskutkuje, dopiero wtedy warto zastanowić się nad skierowaniem sprawy do sądu.

ZOBACZ WIĘCEJ


Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Najczęściej występującym w Polsce ustrojem majątkowym małżeńskim jest małżeńska wspólność ustawowa. Jej ustanie następuje przede wszystkim w przypadku orzeczenia pomiędzy małżonkami rozwodu. Polskie prawo przewiduje dwie drogi pozwalające na dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa w drodze rozwodu, są to podział sądowy oraz podział umowny.

CZYTAJ

Rekompensata za odzyskiwanie należności w transakcjach handlowych - ile i dla kogo?

W polskim i europejskim porządku prawnym już dość dawno dostrzeżono problem jakim są opóźnienia w terminowym realizowaniu płatności w transakcjach handlowych. Przeciwdziałając temu zjawisku i niejako wychodząc naprzeciw potrzebom wierzycieli w sprawniejszym egzekwowaniu przeterminowanych należności w 2013 roku uchwalono ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (ustawa ta po ostatniej dużej nowelizacji w 2019 r. zmieniła nazwę na ustawę o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).

Ustawa pomimo, iż wprowadziła różne rozwiązania prawne najbardziej kojarzona przez przedsiębiorców jest z instytucji zwrotu kosztów odzyskiwania należności stanowiącą zryczałtowaną formę rekompensaty wierzycielowi, kosztów prowadzenia windykacji zaległych wierzytelności.

CZYTAJ

Odrzucenie spadku - czy i kiedy można odrzucić spadek ?

Czy raz przyjęty spadek można odrzucić? Czy mimo braku złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w terminie, można uchylić się w późniejszym czasie od skutków prawnych tej czynności. Jakie uregulowania w tym zakresie przewidział polski ustawodawca? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

CZYTAJ

Umowy najmu mieszkania. Najem zwykły i najem okazjonalny. Najem w czasie koronawirusa (COVID-19).

Umowy najmu mieszkania. Najem zwykły i najem okazjonalny. Wynajmując własne mieszkanie osobom trzecim, zawieramy z potencjalnym lokatorem (najemcą) umowę najmu. Oznacza to, zgodnie z polskim prawem cywilnym, że zamierzamy oddać przedmiot najmu (mieszkanie lub pokój) do użytkowania lokatorowi (najemcy) na czas określony lub nieokreślony, za wynagrodzenie w postaci czynszu. Wyróżniamy dwie podstawowe formy najmu: najem zwykły i najem okazjonalny.

Na co szczególnie zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy?

Jakiej ochrony mogą się spodziewać najemcy w czasie epidemii Covid-19 ?

Te tematy poruszamy w dalszej części artykułu.

CZYTAJ

Uptime monitored by Pingus.Cloud