Upływ terminu na dokonanie czynności w postępowaniu podatkowym. Praktyczne wskazówki.


W praktyce bardzo często duże znaczenie odgrywa termin, w jakim zarówno podatnik, jak i organ podatkowy powinien dokonać czynności w sprawie podatkowej. Upływ tego terminu wpływa bowiem na określone uprawnienia i obowiązki, jakie podmioty te mają w postępowaniu podatkowym. Co w takim razie zrobić kiedy termin podatkowy upłynie ?


  1. Upływ terminu podatnika na dokonanie czynności

Przepisy art. 162 i 163 op dają podatnikowi możliwość przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym. Pamiętać należy, że przywrócenie terminu może być stosowane w przypadku uchybienia terminu tylko przez stronę i uczestników postępowania (świadka, biegłego). Instytucja ta nie może być stosowana do niezachowania terminu przez organ podatkowy. Co ważne, przywrócenie terminu ma zastosowanie tylko do terminów procesowych. Terminy procesowe ustawowe mogą być przywracane, ale nie mogą być przedłużane. Terminy procesowe wyznaczone przez organ podatkowy mogą być przywracane i przedłużane.

W myśl art. 162 op, przesłanki przywrócenia terminu w postępowaniu podatkowym to:

a) wniosek zainteresowanego do organu podatkowego właściwego w sprawie, a w przypadku przywrócenia terminu do wniesienia środka zaskarżenia – do organu podatkowego właściwego do rozpatrzenia środka zaskarżenia (odwołania, zażalenia),

b) uprawdopodobnienie we wniosku, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego (okoliczności nagłe i nieprzewidywalne, np. nagła choroba, niespodziewana przerwa w komunikacji taka jak odwołany lot, klęski żywiołowe),

c) złożenie wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi,

d) dopełnienie czynności, dla której był określony termin (np. wniesienie podania w sprawie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu).

Przykład: Podatnik uchybił terminowi do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej. Termin ten upłynął w dniu, w którym podatnik przebywał w szpitalu z powodu nagłej choroby.

Odp. W tej sytuacji podatnik może złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od zakończenia hospitalizacji. We wniosku należy uprawdopodobnić, że podatnik uchybił terminowi bez swojej winy - z uwagi na pobyt w szpitalu spowodowany nagłą chorobą (w załączniku - wskazać odpowiednie zaświadczenie o pobycie w szpitalu). Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania należy jednocześnie wnieść odwołanie (w załączniku – wskazać pismo zawierające odwołanie).

  1. Upływ terminu organu podatkowego na dokonanie czynności

Terminy załatwienia sprawy podatnika przez organ podatkowy reguluje przepis art. 139 op. W postępowaniu przed organem I instancji (zwykle naczelnik urzędu skarbowego lub wójt), jeżeli załatwienie sprawy nie wymaga przeprowadzania dowodów (np. dowody przedstawi podatnik) – organ podatkowy powinien rozpatrzyć sprawę niezwłocznie, czyli w terminie realnie możliwym na dokonania czynności i adekwatnym do okoliczności.

Z kolei jeżeli załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia dowodów – organ podatkowy powinien rozpatrzyć sprawę bez zbędnej zwłoki, czyli możliwie szybko, bez opóźniania biegu sprawy, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Jeżeli sprawa przed organem I instancji jest szczególnie skomplikowana, organ powinien załatwić sprawę nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Z kolei załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy, a gdy przeprowadzono rozprawę – nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Zgodnie z art. 140 op, organ podatkowy jest obowiązany zawiadomić stronę o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z art. 141 § 1 op, na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub nowym terminie podatnikowi służy ponagleniedo organu podatkowego wyższego stopnia (m.in. do dyrektora izby administracji skarbowej – gdy organem I instancji był naczelnik urzędu skarbowego, do samorządowego kolegium odwoławczego – gdy organem I instancji był wójt).

Jeżeli organ podatkowy uzna ponaglenie za uzasadnione, to wyznaczy dodatkowy termin załatwienia sprawy.

Przykład: Podatnik złożył wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług. Organ podatkowy poinformował podatnika, że nie jest w stanie rozpatrzyć jego wniosku w terminie z uwagi na aktualne braki kadrowe i wyznaczył nowy termin na załatwienie sprawy. Po upływie nowego terminu wniosek nadal pozostaje nierozpatrzony.

Odp.: W sytuacji tej podatnik może wnieść ponaglenie do dyrektora izby administracji skarbowej. Należy pamiętać, że ponaglenie powinno zawierać elementy podania, o których mowa w art.  168 § 2 i 3 op, a więc co najmniej treść żądania, wskazanie strony oraz jej adres lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy (PESEL / NIP) i podpis.

Ponadto gdy podatnik wyczerpie przysługujące mu środki zaskarżenia na drodze administracyjnej, a więc gdy wniesie ponaglenie, będzie mógł wywieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu podatkowego.

Terminy w prawie podatkowym należą do środków, które z jednej strony dyscyplinują podatnika i organ podatkowy do dokonania określonej czynności, a z drugiej strony gwarantują realizowanie uprawnień, jakie przysługują tym podmiotom w postępowaniu. Od trwania terminu prawa podatkowego zależeć będzie często pozytywne dla podatnika zakończenie sprawy.

ZOBACZ WIĘCEJ


Zasady obliczania terminów w prawie podatkowym. Praktyczne wskazówki.

W praktyce bardzo często duże znaczenie odgrywa termin, w jakim zarówno podatnik, jak i organ podatkowy powinien dokonać czynności w sprawie podatkowej. Zasadniczym problemem, z jakim może spotkać się podatnik, jest ustalenie terminu na dokonanie takich czynności jak chociażby wniesienie odwołania od decyzji czy złożenie deklaracji podatkowej.

Zapraszamy do przeczytania artykuły i zapoznania się z podstawowymi zasadami obliczania terminów w prawie podatkowym.

CZYTAJ

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Najczęściej występującym w Polsce ustrojem majątkowym małżeńskim jest małżeńska wspólność ustawowa. Jej ustanie następuje przede wszystkim w przypadku orzeczenia pomiędzy małżonkami rozwodu. Polskie prawo przewiduje dwie drogi pozwalające na dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa w drodze rozwodu, są to podział sądowy oraz podział umowny.

CZYTAJ

Prawa przysługujące zatrzymanemu w postępowaniu karnym

Zatrzymanie

Zatrzymanie w postępowaniu karnym polega na krótkotrwałym pozbawieniu wolności dla osiągnięcia celów procesowych. Dla osoby zatrzymywanej oraz jej bliskich często wiąże się z ogromnym stresem, zwłaszcza w sytuacji pierwszej styczności z organami ścigania. Okoliczności zaskoczenia i niepewności zatrzymanego organy ścigania niejednokrotnie wykorzystują do osiągnięcia założonych celów procesowych.  W takiej sytuacji warto znać swoje uprawnienia, które pozwolą uniknąć niekorzystnych konsekwencji na kolejnych etapach postępowania karnego.

CZYTAJ

Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o. ? Poradnik dla początkujących przedsiębiorców

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
To pytanie zazwyczaj zadają sobie przedsiębiorcy, którzy zamierzają wkroczyć na rynek z własnym biznesem. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące formy JDG i Sp z o.o.

CZYTAJ

Uptime monitored by Pingus.Cloud