Zasady obliczania terminów w prawie podatkowym. Praktyczne wskazówki.


W praktyce bardzo często duże znaczenie odgrywa termin, w jakim zarówno podatnik, jak i organ podatkowy powinien dokonać czynności w sprawie podatkowej. Zasadniczym problemem, z jakim może spotkać się podatnik, jest ustalenie terminu na dokonanie takich czynności jak chociażby wniesienie odwołania od decyzji czy złożenie deklaracji podatkowej.

Zapraszamy do przeczytania artykuły i zapoznania się z podstawowymi zasadami obliczania terminów w prawie podatkowym.


Zasady obliczania terminów w sprawach podatkowych reguluje przepisy art. 12 § 1-5 ustawy – ordynacja podatkowa (w skrócie „op”). Regulacja ta ma zastosowanie zarówno do terminów prawa materialnego (terminy określone w ustawach podatkowych), jak i do terminów procesowych (terminy określone w op i terminy ustanowione przez organ podatkowy). Zasady te dotyczą zarówno terminów ustanowionych dla podatnika, jak i terminów ustanowionych dla organu podatkowego.

a) Terminy w prawie podatkowym określone w dniach

Zgodnie z art. 12 § 1 op, Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

Przykład 1: Zgodnie art. 223 § 1 w zw. z § 2 pkt 1 op, odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  Zakładając, że decyzja została doręczona stronie 10 stycznia, wskaż ostatni dzień, w którym strona może skutecznie złożyć odwołanie.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 24 stycznia. Podstawa prawna: art.  12 § 1 op. Uwaga: Należy pamiętać, że przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia doręczenia decyzji podatnikowi.

Przykład 2: W dniu 1 marca podatnik otrzymał wezwanie do złożenia zeznania podatkowego PIT-38 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania (termin ustanowiony przez organ podatkowy). Wskaż ostatni dzień upływu terminu, wiedząc, że wskazany termin nie mija ani w sobotę, ani w dzień ustawowy od pracy.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 8 marca. Podstawa prawna: art.  12 § 1 op

b) Terminy w prawie podatkowym określone w tygodniach

Zgodnie z art. 12 § 2 op, Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykład: Zgodnie z art. 138i § 3 op, radca prawny, który wypowiedział pełnomocnictwo, jest obowiązany działać za stronę jeszcze przez 2 tygodnie od wypowiedzenia, chyba że mocodawca zwolni go z tego obowiązku. Zakładając, że radca prawny wypowiedział pełnomocnictwo 12 listopada 2019 r. (wtorek), wskaż ostatni dzień, w którym będzie musiał działać jeszcze za stronę.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 26 listopada 2019 – wtorek. Podstawa prawna: art. 12 § 2 op. Uwaga: Należy pamiętać, że przy obliczaniu terminu uwzględnia się dzień, w którym dokonano wypowiedzenia, a dzień zakończenia terminu będzie tożsamy dniowi rozpoczęcia terminu.

c) Terminy w prawie podatkowym określone w miesiącach

Zgodnie z art. 12 § 3 op, Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład: Zgodnie z art. 14d § 1 op, interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Zakładając, że podatnik złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora KIS w dniu 31 marca, wskaż ostatni dzień terminu, w którym podatnik powinien otrzymać interpretację.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 30 czerwca. Podstawa prawna: z art. 12 § 3 op. Uwaga: Należy pamiętać, że gdy nie ma odpowiedniego dnia w ostatnim miesiącu – termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca.

d) Terminy w prawie podatkowym określone w latach

Zgodnie z art. 12 § 4 op, Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było - w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

Przykład: Zgodnie z art. 249 § 1 op, organ podatkowy wydaje decyzję o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji, jeżeli m.in. żądanie zostało wniesione po upływie 5 lat od dnia doręczenia decyzji. Zakładając, że decyzję doręczono w dniu 15 listopada 2014 r., ustal ostatni dzień terminu, w którym strona może wnieść skutecznie żądanie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności takiej decyzji ostatecznej.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 15 listopada 2019 r. Podstawa prawna: art. 12 § 4 op

e) Terminy w prawie podatkowym kończące się w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy

Zgodnie z art. 12 § 5 op, Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy [wszystkie niedziele i wskazane dni ustawowo wolne od pracy], za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.

Zauważyć należy, że art. 12 § 5 op nie ma zastosowania do sytuacji, gdy na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy przypada pierwszy dzień terminu.

Przykład: W dniu 1 marca podatnik otrzymał wezwanie do złożenia zeznania podatkowego PIT-38 w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania (termin ustanowiony przez organ podatkowy). Wskaż ostatni dzień upływu terminu, wiedząc, że wskazany termin mija w sobotę.

Odp.: Ostatni dzień upływu terminu to 10 marca. Podstawa prawna: art. 12 § 1 w zw. z § 5 op. Uwaga: Należy pamiętać, że ostatnim dniem terminu nie może być sobota i niedziela.

ZOBACZ WIĘCEJ


Upływ terminu na dokonanie czynności w postępowaniu podatkowym. Praktyczne wskazówki.

W praktyce bardzo często duże znaczenie odgrywa termin, w jakim zarówno podatnik, jak i organ podatkowy powinien dokonać czynności w sprawie podatkowej. Upływ tego terminu wpływa bowiem na określone uprawnienia i obowiązki, jakie podmioty te mają w postępowaniu podatkowym. Co w takim razie zrobić kiedy termin podatkowy upłynie ?

CZYTAJ

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Najczęściej występującym w Polsce ustrojem majątkowym małżeńskim jest małżeńska wspólność ustawowa. Jej ustanie następuje przede wszystkim w przypadku orzeczenia pomiędzy małżonkami rozwodu. Polskie prawo przewiduje dwie drogi pozwalające na dokonanie podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa w drodze rozwodu, są to podział sądowy oraz podział umowny.

CZYTAJ

Prawa przysługujące zatrzymanemu w postępowaniu karnym

Zatrzymanie

Zatrzymanie w postępowaniu karnym polega na krótkotrwałym pozbawieniu wolności dla osiągnięcia celów procesowych. Dla osoby zatrzymywanej oraz jej bliskich często wiąże się z ogromnym stresem, zwłaszcza w sytuacji pierwszej styczności z organami ścigania. Okoliczności zaskoczenia i niepewności zatrzymanego organy ścigania niejednokrotnie wykorzystują do osiągnięcia założonych celów procesowych.  W takiej sytuacji warto znać swoje uprawnienia, które pozwolą uniknąć niekorzystnych konsekwencji na kolejnych etapach postępowania karnego.

CZYTAJ

Jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka z o.o. ? Poradnik dla początkujących przedsiębiorców

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?
To pytanie zazwyczaj zadają sobie przedsiębiorcy, którzy zamierzają wkroczyć na rynek z własnym biznesem. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące formy JDG i Sp z o.o.

CZYTAJ

Uptime monitored by Pingus.Cloud