REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PORTALU LAWKO OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2020 ROKU

   

§ 1

Definicje i wyjaśnienia

 1. Usługodawca – LAWKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-701), przy ul. Przemysłowej 4 lok. 473, zarejestrowana przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000629223, REGON: 365010487, NIP: 6762510889;
 2. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Użytkownikiem jest także osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych albo nieposiadającą zdolności do czynności prawnych, która działa przez przedstawiciela ustawowego.
 3. Partner - osoba fizyczna wykonująca posiadająca co najmniej tytuł magistra prawa lub status aplikanta adwokackiego, aplikanta radcowskiego, zawód adwokata bądź radcy prawnego i posiadająca do tego odpowiednie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa. Partnerem może być także asesor w dowolnym zawodzie prawniczym, notariusz, lub komornik sądowy.
 4. Serwis - prowadzony przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie, portal lawko.pl, umożliwiający świadczenie przez Partnerów na rzecz Użytkowników Usług.
 5. Regulamin - niniejszy dokument.
 6. Umowa - zobowiązanie zawierane pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą, w momencie rejestracji Użytkownika w serwisie lawko.pl, którego treść jest zgodna z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługi - wszystkie usługi świadczone za pomocą Serwisu, odpłatnie lub nieodpłatnie, na rzecz Użytkowników przez Usługodawcę lub Partnerów.
 8. Pakiet - jeden z trzech możliwych wariantów świadczonych na rzecz Użytkowników Usług. Na powyższe składają się Pakiety:
  1. Basic - umożliwiający Użytkownikom zadanie w trakcie trwania Abonamentu do 4 pytań z listy obejmującej wybrane zagadnienia znajdującej się pod linkiem Pakiet BASIC.
  2. Standard - umożliwiający Użytkownikom zadanie w trakcie trwania Abonamentu do 14 pytań z listy obejmującej wybrane zagadnienia znajdującej się pod linkiem Pakiet STANDARD.
  3. Premium - umożliwiający Użytkownikom zadanie w trakcie trwania Abonamentu do 40 pytań z dowolnej dziedziny prawa z uwzględnieniem zagadnień znajdujących się pod tym linkiem Pakiet PREMIUM.
 9. Sprawa (Założenie Sprawy) - pytanie zadane przez Użytkownika, za pomocą formularza zamieszczonego w Serwisie zawierające opis stanu faktycznego oraz ewentualne załączniki.
 10. Przebieg Sprawy - ustosunkowanie się przez Partnera do założonej przez Użytkownika Sprawy poprzez jej rozwiązanie, zgłoszenie uwag bądź komentarz określający dodatkowe kwestie, o które należy uzupełnić treść Sprawy.
 11. Dodanie komentarza do sprawy przez Partnera - w przypadku niejasności powstałych w przesłanym przez Użytkownika pytaniu, Partner może dodać komentarz do Sprawy w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzupełnienia danych przez Klienta.
 12. Odpowiedź na komentarz do sprawy przez Użytkownika - w przypadku dodania komentarza do sprawy przez Partnera, Użytkownik w celu otrzymania końcowego rozwiązania Sprawy (uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie), musi odpowiedzieć na komentarz Partnera. Funkcja ta działa w ramach pierwotnie złożonej Sprawy i nie wlicza się do Limitu Spraw w ramach przysługującego Użytkownikowi Pakietu Usług.
 13. Limit Spraw - ilość Spraw, jakie Użytkownik może założyć w trakcie obowiązywania Abonamentu.
 14. Godziny Pracy - od 8:00 do 16:00 w dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w myśl ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. z 2015 r., poz. 90).
 15. Subskrypcja - abonament w ramach wykupionego Pakietu.
 16. Cena Subskrybcji - uzależniona od wybranego Pakietu Usług cena, jaką Użytkownik powinien zapłacić na rzecz Usługodawcy celem aktywowania Subskrybcji i możliwości rozpoczęcia świadczenia na jego rzecz Usług.
 17. Konto Użytkownika - indywidualnie przypisane do Użytkownika konto dostępne za pośrednictwem Serwisu, umożliwiające dostęp do wprowadzonych przez Użytkownika danych osobowych, wybór rodzaju Pakietu Usług, dokonywanie opłat oraz zakładanie Spraw.
 18. Nazwa Użytkownika - wybrana przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika unikalna nazwa zapewniająca jego identyfikację oraz dostęp do Konta Użytkownika.
 19. Pośrednik płatności - platforma Tpay bądź Paypal, umożliwiająca dokonywanie płatności online.
 20. Gwarancja Zadowolenia - przysługujące Użytkownikowi uprawnienie do uzyskania zwrotu zapłaconej na rzecz Usługodawcy Ceny Subskrybcji.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
  3. zakaz dostarczania przez Użytkownika lub Partnera treści o charakterze bezprawnym;
  4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  5. politykę prywatności;
  6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi Regulamin, który jest równocześnie treścią umowy o świadczenie usług, w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 4. Usługodawca oświadcza, że brak jest szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem z niniejszej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przystępując do korzystania z usług, oświadcza że zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się je przestrzegać.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Użytkowników jedynie drogą elektroniczną, za pomocą wewnętrznego systemu dostępnego za pośrednictwem Serwisu. Usługodawca oświadcza, iż nie świadczy Usług w ramach stacjonarnej kancelarii. Usługodawca, jak również Partnerzy portalu nie wykonują usług polegających na:
  1. sporządzaniu jakichkolwiek dokumentów;
  2. redagowaniu umów prawnych;
  3. redagowaniu pism procesowych lub innych pism
  4. zastępstwie procesowym lub innej reprezentacji przed organami lub sądami.
 3. Usługodawca może za zgodą Użytkownika, świadczyć na jego rzecz usługę polegającą na pomocy w znalezieniu adwokata lub radcy prawnego do reprezentacji przed sądem lub innym organem. W takim przypadku stroną umowy o świadczenie usług jest zaproponowany przez Usługodawcę, a zaakceptowany przez Użytkownika adwokat lub radca prawny.
 4. Usługi świadczone przez Usługodawcę nie stanowią pomocy prawnej. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają w szczególności na zapewnieniu technicznych warunków pośrednictwa pomiędzy Użytkownikami, a Partnerami.
 5. Usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania zgodnie z §4 ust. 3 pkt 2 w zw. z poz. 39 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r., poz. 2454).
 6. Użytkownik, w celu uzyskania dostępu do usług świadczonych przez Usługodawcę, musi:
  1. utworzyć za pośrednictwem Serwisu Konto Użytkownika oraz dokonać jego aktywacji;
  2. wybrać jeden z dostępnych Pakietów Usług i nacisnąć przycisk Subskrybuj;
  3. dokonać odpowiedniej opłaty, zgodnie z wybranym Pakietem Usług.
 7. Wskazane wyżej czynności Użytkownik może dokonać w dowolnej kolejności, jednak dopiero spełnienie wszystkich trzech przesłanek warunkować będzie uzyskanie dostępu do świadczonych przez Usługodawcę Usług. Wybrany Pakiet Usług oraz dokonana opłata przypisywana jest automatycznie do Konta Użytkownika, którego utworzenie jest konieczne do potwierdzenia wyboru Pakietu Usług oraz dokonanej płatności.
 8. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu, co jest równoznaczne z podpisaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w zakresie opisanym w Polityce Prywatności.
 9. Celem skorzystania z Usług, Użytkownik zakłada Sprawę za pośrednictwem formularza dostępnego w zakładce „Nowa sprawa”, w ramach swojego Konta Użytkownika. Następnie określa jej rodzaj wybierając z dostępnej w formularzu listy: DZIEDZIN oraz TEMATYKI. W przypadku problemów z wyborem prawidłowej dziedziny ub tematyki, użytkownik powinien wybrać dziedzinę i tematykę, które według niego są najbardziej odpowiednie. Po wyborze dziedziny i tematyki, Użytkownik w kilku słowach opisuje temat pytania, a następnie poprzez wpisuje treść pytania zawierającego możliwie jak najbardziej dokładny opis okoliczności mających znaczenie dla udzielenia odpowiedzi. Pytanie może zawierać nieograniczoną ilość znaków. Do formularza Użytkownik załączyć może maksymalnie jeden plik dowolnego formatu o wielkości nieprzekraczającej 5 MB.
 10. Użytkownik może założyć Sprawę także poprzez zadanie dowolnego pytania dotyczącego prawa ale tylko w przypadku posiadania Pakietu PREMIUM.
 11. Dodanie nowej Sprawy przez użytkownika, której treść będzie skomplikowana i będzie wymagać dodatkowej analizy z innych dziedzin prawa, może zostać potraktowane przez Administratora jako więcej niż jedna Sprawa, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony, a następnie zostanie mu odliczona odpowiednia ilość Spraw z wykupionej Subskrybcji.
 12. Zakładając Sprawę Użytkownik wyraża zgodę na powierzenie Partnerowi przez Usługodawcę przygotowania odpowiedzi na jego pytanie, w szczególności na przekazanie Partnerowi danych osobowych Użytkownika oraz szczegółów zamieszczonych przez niego w Sprawie, okoliczności faktycznych, a także załączonych do Sprawy dokumentów. Powierzenie Sprawy Partnerowi następuje na podstawie zadeklarowanych przez Partnera specjalizacji z danych dziedzin prawa oraz zaznaczonej przez Użytkownika w formularzu Zapytania dziedziny prawa, której to Zapytanie dotyczy.
 13. W ramach każdej Sprawy Partner może:
  1. rozwiązać Sprawę udzielając odpowiedzi;
  2. zadać dodatkowe pytanie w formie komentarza;
  3. zgłosić Sprawę jako błędnie opisaną.
 14. Sprawy rozwiązywane są w Godzinach Roboczych oraz w niektórych przypadkach poza nimi. Rozwiązanie sprawy powinno nastąpić w czasie 24 godzin, jeżeli pytanie zostało zadane w Godzinach Roboczych, w przeciwnym razie 24 godziny liczone są od momentu, w którym obowiązują Godziny Robocze. W przypadku wyboru złej dziedziny lub tematyki przez Użytkownika czas liczony jest dopiero od momentu ustalenia prawidłowej dziedziny i tematyki przez Administratora.
 15. W przypadku określonym w ust. 13 pkt 1 niniejszego paragrafu Partner udziela odpowiedzi na pytanie i zamyka Sprawę.
 16. Po zamknięciu Sprawy Użytkownik może skorzystać z opcji „Zgłoś podobną sprawę temu samemu prawnikowi”. W takim przypadku Sprawa dotyczyć będzie tej samej Dziedziny i Tematyki i zostanie przekazana do tego samego Partnera, który udzielał odpowiedzi w poprzedniej Sprawie. Skorzystanie z tej opcji jest równoznaczne z założeniem nowej Sprawy i obciąża konto Użytkownika.
 17. W sytuacji określonej w ust. 13 pkt 2 niniejszego paragrafu, Partner w ramach odpowiedzi na założoną Sprawę udziela Użytkownikowi informacji bądź zadaje dodatkowe pytania w postaci komentarza. W takim wypadku Użytkownik uzupełnia treść Sprawy o dodatkowe szczegóły opisane w komentarzu od Partnera. Odpowiedź Użytkownika na komentarz Partnera trafia do tego samego Partnera. W niniejszym przypadku czas liczony zgodnie z ust. 12 biegnie od nowa.
 18. W sytuacji określonej w ust. 12 pkt 3 niniejszego paragrafu, zgłoszenie Partnera przekazywane jest do Administratora celem ustalenia prawidłowej dziedziny i tematyki Sprawy.
 19. Udzielanie odpowiedzi zawsze odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy dostępnej w Serwisie.
 20. W przypadku przekroczenia przez Partnera ostatecznego czasu na udzielenie komentarza lub rozwiązanie sprawy, Sprawa założona przez Użytkownika nie jest odliczana od jego Subskrybcji.
 21. Po rozwiązaniu Sprawy, Użytkownik może za pośrednictwem Serwisu wystawić Partnerowi ocenę.
 22. W przypadku źle opisanej Sprawy przez Użytkownika, Użytkownik nie może powołać się na niekompletność lub nieprzydatność odpowiedzi Partnera.
 23. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet.
 24. W ramach świadczenia usług opisanych w niniejszym Regulaminie Partner zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Partner, akceptując treść Regulaminu, oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. Partner może odmówić przygotowania odpowiedzi na Zapytanie, jeśli uzna, iż może to naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zasady etyki zawodowej. W takim przypadku powinien on wskazać Użytkownikowi w sposób wyczerpujący okoliczności, uzasadniające odmowę udzielenia Odpowiedzi na Zapytanie.

§ 4

Płatność i subskrypcja

 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu na rzecz Użytkownika są odpłatne.
 2. Użytkownik może posiadać dostęp do serwisu bez wykupionej Subskrybcji, co powoduje brak możliwości zakładania nowych Spraw.
 3. Sybskrybrybcja jest ważna przez 12 miesięcy od momentu jej wykupienia. W ramach Subskrybcji Użytkownik może założyć taką ilość nowych Spraw (zadać taką ilość pytań) jaką przewiduje wykupiony przez niego Pakiet. Po wykorzystaniu wszystkich Spraw, konto Użytkownika pozostaje aktywne, jednak nie może on już zakładać nowych spraw, chyba że wykupi kolejny Pakiet lub rozszerzy już istniejący. W przypadku niewykorzystania wszystkich Spraw przez Użytkownika w okresie 12 miesięcy Subskrybcji, Sprawy nie przechodzą na kolejne Subskrybcje lub okresy.
 4. Każdy Użytkownik może podnieść Subskrybcję do wyższej, z tym że nie wyższej niż PREMIUM. W takim przypadku opłaca tylko różnicę w cenie pakietów. Subskrybcji w czasie jej trwania nie można obniżyć.
 5. Założenie Sprawy przez użytkownika możliwe jest po opłaceniu jednej z wybranych Subskrybcji.
 6. Ceny Subskrybcji podane są na stronie głównej oraz w momencie zakupu.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków na rzecz Użytkownika, Usługodawca, dokonuje zwrotu w taki sam sposób, w jaki płatność wpłynęła na jego konto.
 8. Usługodawca na życzenie Użytkownika wystawia faktury VAT zgodnie z wykupioną Subskrypcją.

§ 5

Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i prawidłowość informacji udostępnianych Użytkownikom przez Partnerów.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość wykonywanych przez Partnera usług. Partner świadczy usługi na rzecz Użytkownika we własnym imieniu i na własny rachunek, tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie usługi przez Partnera, w szczególności za treść rozwiązanej Sprawy.
 3. Usługodawca zastrzega, że treści przekazane przez Partnerów podczas Przebiegu Sprawy nie stanowią podstawy do powoływania się na nie w jakimkolwiek piśmie lub w toku jakiegokolwiek postępowania, w szczególności postępowania sądowego. Ze względu na charakter świadczonej Usługi, z którego wynika brak możliwości weryfikacji podanych przez Użytkownika w Sprawie danych, Usługodawca nie odpowiada za skutki powołania się przez Użytkownika na treści udzielonej przez Partnera odpowiedzi w jakimkolwiek piśmie procesowym lub innym dokumencie, w toku jakiegokolwiek postępowania, w szczególności postępowania sądowego. Użytkownik oświadcza, iż nie będzie powoływał się treść udzielonej przez Partnera odpowiedzi w piśmie procesowym lub innym dokumencie, skierowanym do jakiegokolwiek podmiotu.
 4. Użytkownik oświadcza, że jest mu wiadome, iż rozwiązanie Sprawy zawiera dokonaną przez Partnera indywidualną interpretację danego stanu faktycznego i że w polskim porządku prawnym brak jest powszechnie wiążącej wykładni prawa, co oznacza, że każda interpretacja aktu prawnego, nawet dokonana przez kompetentny organ państwowy, nie ma charakteru powszechnie obowiązującego i dopuszczalne jest odstępstwo od niej. W szczególności Partner może poinformować Użytkownika o rozbieżnościach lub kontrowersjach w doktrynie, praktyce i orzecznictwie co do interpretacji przepisów prawnych, prezentując na tym tle własny pogląd, z zastrzeżeniem, że możliwe jest spotkanie się w teorii, jak i w praktyce z poglądem odmiennym. Taki sposób przygotowania odpowiedzi na Zapytanie nie może być podstawą reklamacji.
 5. Użytkownik oświadcza, iż wiadomym mu jest, że w sprawach podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych w celu uzyskania pewności co do prawidłowości danego rozwiązania, nawet zaproponowanego przez Partnera, konieczne jest wystąpienie o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa ubezpieczeń społecznych do właściwego organu i nawet wskazanie przez Partnera, iż dane rozwiązanie podatkowe jest lub może być zgodne z prawem, nie zwalnia Użytkownika z wystąpienia o taką interpretację.
 6. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pełną funkcjonalność Serwisu, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia powstałe z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności spowodowanych:
  1. siłą wyższą;
  2. niedozwolonym lub bezprawnym działaniem Użytkownika lub osób trzecich;
  3. niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik ma zawarte umowy;
  4. działaniem lub zaniechaniem organów władzy;
  5. korzystaniem przez Użytkownika ze sprzętu bądź oprogramowania niespełniającego wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.
 7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania władzy publicznej polegające na nieprzestrzeganiu prawa, przewlekłości lub powolnym działaniu, niewłaściwej publikacji lub zaniechaniu publikowania aktów prawnych lub orzeczeń lub niewłaściwej ich publikacji.
 8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia w dostępie do Serwisu w razie konieczności przeprowadzenia prac techniczno-modernizacyjnych.

§ 6

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i Gwarancja Zadowolenia

 1. Niniejszy Regulamin jest w chwili rejestracji każdego Użytkownika lub Partnera równoznaczny z treścią umowy zawieranej przez Usługodawcę z Użytkownikiem lub Partnerem.
 2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym poprzez trwałe usunięcie Konta Użytkownika z Serwisu, z tym zastrzeżeniem, że środki za wykupiony w ramach Serwisu Abonament nie podlegają zwrotowi. W przypadku wypowiedzenia umowy wszelkie Sprawy Użytkownika, na które nie udzielono odpowiedzi pozostają aktywne i podlegają rozpatrzeniu.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, w następujących wypadkach:
  1. gdy Użytkownik lub Partner uporczywie bądź rażąco narusza postanowienia Regulaminu;
  2. gdy Użytkownik lub Partner w jakikolwiek sposób zakłóca funkcjonowanie Serwisu.
 4. W wypadkach określonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, ponowne zawarcie umowy z Użytkownikiem lub Partnerem będzie dopuszczalne jedynie za zgodą Usługodawcy.
 5. Umowa zawarta z Użytkownikiem o świadczenie usług elektronicznych, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu trwa przez okres, w którym Użytkownik posiada konto w Serwisie. Umowa zawarta z Partnerem trwa przez okres, który został wskazany w osobnej umowie zawartej pomiędzy stronami lub przez okres, w którym Partner posiada konto w Serwisie.
 6. W ciągu 21 dni od dnia zawarcia Umowy Użytkownik może skorzystać w Gwarancji Zadowolenia poprzez złożenie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje zwrot zapłaconej Usługodawcy Ceny Subskrybcji pomniejszonej o wartość wykorzystanych usług (zadanych pytań prawnych lub dodanych nowych spraw). Przy czym przyjmuje się, że koszt rozwiązania jednej sprawy w danym Pakiecie jest ilorazem kwoty zapłaconej przez Użytkownika oraz ilości dostępnych spraw w ramach wybranego Pakietu.
 7. Przez złożenie Usługodawcy oświadczenia należy rozumieć wysłanie na adres reklamacje@lawko.pl (wysłanie zgłoszenia na inny adres e-mail nie będzie brane pod uwagę) wiadomości e-mail z podaniem Imienia, Nazwiska, Adresu e-mail używanego przy logowaniu do serwisu, daty płatności, rodzaju Subskrybcji wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy w celu skorzystania z Gwarancji Zadowolenia wraz z krótkim uzasadnieniem o przyczynach odstąpienia.
 8. W ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia Usługodawca ma obowiązek ustosunkować się do w/w oświadczenia lub rozpocząć procedurę zwrotu środków na konto.
 9. Środki pieniężne zwracane są na to samo konto lub kartę z którego została wykonana płatność przez uczestnika w ciągu maksymalnie 14 dni roboczych liczonych od dnia przyjęcia i potwierdzenia Gwarancji Zadowolenia.

§ 7

Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa autorskie do treści zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Nie jest dozwolone zmienianie, powielanie, publikowanie, przesyłanie osobom trzecim lub innego rodzaju używanie materiałów chronionych prawem autorskim, znakiem towarowym lub innym prawem własności intelektualnej bez wyraźnej zgody właściciela takich praw, znaków lub innych praw własności. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia prawa autorskiego, znaku towarowego bądź innego prawa własności oraz za wszelkie inne straty wynikające z korzystania z materiałów chronionych bez uprzedniej, wyraźnej zgody właściciela tych praw, znaków lub innych praw własności.
 2. Minimalna opłata licencyjna przysługująca Usługodawcy za wykorzystywanie treści zamieszczonych w Serwisie wynosi 100 000 zł rocznie od 100 znaków tekstu bez spacji, wraz z przypisami. Podana wyżej kwota stanowi wynagrodzenie, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.).
 3. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na publikację przez Usługodawcę na łamach Serwisu wszystkich treści, które wchodzą w skład założonych przez nich Spraw. Usługodawca oświadcza, iż wszelkie publikacje powyższych treści będą miały postać anonimową, co oznacza, że nie będą zawierały żadnych danych osobowych użytkownika, chyba, że ten wyrazi na to bezpośrednią zgodę.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, granice korzystania z praw autorskich przysługujących Usługodawcy oraz poszczególnym uprawnionym (w szczególności Partnerowi) wyznaczają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.).

§ 8

Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Użytkownik posiada prawo wniesienia reklamacji w zakresie funkcjonowania Serwisu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  1. nazwę Użytkownika;
  2. adres e-mail Użytkownika;
  3. opis i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu;
 3. Reklamacje należy składać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
 5. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest na wskazany przez Użytkownika w reklamacji adres e-mail.
 6. Podstawą reklamacji nie mogą być w szczególności następujące okoliczności:
  1. Sprawa, która ma na celu obejście prawa lub stanowi naruszenie obowiązujących przepisów;
  2. Stan Sprawy wskazuje, iż brak jest możliwości jednoznacznego rozwiązania problemu opisanego przez Użytkownika, z uwagi na rozbieżności w interpretacji prawa, kontrowersje lub brak powszechnie obowiązującej wykładni prawa;
  3. Rozwiązanie Sprawy przez Partnera wskazuje, że koniecznym jest skierowanie wniosku o dokonanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego lub przepisów prawa o ubezpieczeniach społecznych;
  4. Rozwiązanie Sprawy przez Partnera stoi w sprzeczności z oczekiwaniami Użytkownika w stosunku do obowiązujących przepisów;
  5. Rozwiązanie Sprawy przez Partnera zawiera treść, która wskazuje na jego niekorzystną sytuację;
  6. Partner odmawia udzielenia odpowiedzi na Komentarz Użytkownika w przypadku, gdy swoim zakresem wykracza ono poza zakres pierwotnej Sprawy;
  7. Sprawa została rozwiązana z opóźnieniem, co Użytkownik zaakceptował, w szczególności poprzez dodanie Komentarza;
  8. Sprawa rozwiązana została z opóźnieniem, o czym Użytkownik został w odpowiednim czasie zawiadomiony i co do czego nie wniósł zastrzeżeń, w szczególności nie podjął decyzji o rezygnacji.
 7. Użytkownik uprawniony jest do skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji za pośrednictwem m. in.:
  1. miejskich (powiatowych) rzeczników konsumentów;
  2. mediacji;
  3. organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów, m. in. Federacji Konsumentów lub Stowarzyszenia Konsumentów Polskich;
  4. internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr

§ 9

Polityka prywatności

 1. W celu prawidłowej realizacji usług, Usługodawca wykorzystuje Nazwę Użytkownika, względnie jego adres e-mail.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika oraz Partnera wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu niezbędne dane osobowe, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1219) oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.).
 3. Dane osobowe Użytkownika, określone w niniejszej polityce prywatności, przetwarzane są w okresie, w którym istnieje Konto Użytkownika.
 4. Przetwarzanie innych niż dane osobowe, danych, które nie są niezbędne do realizacji Usług, jest możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Użytkownik ma prawo taką Zgodę odwołać w każdym czasie.
 5. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), a zbiór danych osobowych Użytkowników podlega zgłoszeniu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane Partnerom w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług.
 7. Usługodawca, jako administrator danych, zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca gwarantuje Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania modyfikacji własnych danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu o którym mowa w powyższej ustawie.
 8. Usługodawca korzysta z cookies (tzw. ciasteczek) w celach technicznych zgodnie z polityką cookies.
 9. Dane osobowe Użytkowników, mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, w szczególności do przesyłania, zamieszczania oraz otrzymywania Informacji Handlowych drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
 10. Akceptując Regulamin Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.
 11. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego informowania Usługodawcę o wszelkich zmianach swoich danych osobowych, w szczególności adresu poczty elektronicznej. Niezachowanie powyższego skutkować będzie domniemania doręczenia wszelkich wiadomości wysyłanych przez Usługodawcę i Partnerów na dotychczasowy adres Użytkownika.

§ 10

Polityka COOKIES

 1. Usługodawca korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Stanowią one dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Nie zawierają one danych osobowych. Nie pozwalają na identyfikację konkretnego Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. zapewnienia prawidłowego działania Serwisu,
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz dopasowania go do indywidualnych potrzeb Użytkowników;
  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, w celu ulepszania jego funkcjonalności.
 3. Pliki cookies z których korzysta Serwis, są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie Użytkownika.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne (session cookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej oraz
  2. stałe (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 6. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 7. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Usług w ramach Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez podmioty współpracujące z Usługodawcą, w szczególności przez Partnerów.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie, powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  1. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 459 z późn. zm.);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1219);
  3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r . o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.);
  4. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.);
  5. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1907 z późn. zm.).
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym Użytkownicy oraz Partnerzy zostaną powiadomieni na 7 dni przed wejściem w życie każdej zmiany.
 3. W przypadku braku akceptacji zmiany treści Regulaminu Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 4. Usługodawca posiada uprawnienie do zbycia bądź przeniesienia części lub całości praw lub obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu i realizacji Usługi na osobę trzecią. Usługodawca może również powierzyć wykonanie tych praw lub obowiązków osobie trzeciej, w szczególności może Serwis sprzedać, darować wydzierżawić lub wnieść do przedsiębiorstwa. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na powyższe czynności, a do ich dokonania nie będzie potrzebna jego późniejsza zgoda. Usługodawca zawiadomi Użytkownika o każdym zamiarze podjęcia wyżej opisanych czynności z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku wyrażenia zgody na dalsze korzystanie z Usługi, Użytkownikowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu zgodnie z procedurą określoną w § 6 ust. 2 Regulaminu.
 5. Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania aplikacji lub serwisu należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego za pośrednictwem Serwisu.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z umów, o których mowa w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ich strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Usługodawcy.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia jego odwołania lub zmiany przez Usługodawcę.

Serwis Lawko.pl używa plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu oraz analizy statystyk ruchu. Prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się”. Naciśnięcie przycisku „Innym razem” oznacza brak zgody.

Akceptuję Innym razem
Przeczytaj pełny tekst informacji o ciasteczkach oraz przetwarzaniu danych przez nasz serwis

Szanowny Użytkowniku !

Zapoznaj się z poniższymi informacjami dotyczącymi Cookies oraz przetwarzania danych przez nasz serwis.